Internet thinking Electronics Co., Ltd | Sign in | Join
Interface
Interface
TUSB4020BPHPEV HTQFP48 Texas Instruments - *  
TUSB4020B HTQFP48 TI - *  
TPD4E001DBVRG4 SOT-23-6 Texas Instruments - *  
-超互联思维----- SOP8 Texas Instruments 18+ *  
-超互联思维----- SOP8 TI 18+ *  
DRV5013ADQDBZRQ1 SOT-23-3 Texas Instruments - $ 0.2 *  
-超互联思维----- SOT-23 TI - $ 0.1 *  
TUSB4020BIPHPR HTQFP48 TI - *  
TUSB4020BIPHPR HTQFP48 TI - *  
TUSB4020BIPHPR HTQFP48 TI - *  
TCAN1043DRQ1 SOIC14 TI - $ 0.62 *  
TUSB4041IPAPRQ1 HTQFP64 TI - *  
DS90UB941ASRTDRQ1 WQFN64 TI - *  
TLV320AIC3104IRHBR VQFN32 TI - $ 0.4 *  
DS90CF384 56-TSSOP TI - $ 1.5 *  
TUSB4020BI HTQFP48 TI - *  
TLV320AIC3104IR VQFN32 TI - *  
-超互联思维----- SOT-23 TI 19+ *  
-超互联思维----- SOT23 ON 20+ *  
-超互联思维----- SOT23 ON 20+ *  
 
 
 

www.int-thinking.net © 2006-2017 Internet Thinking(Hong Kong) Electronic Co.,Limited(Copyright)